Provozní řád půjcovny motorových člunů Lipno

1a) Název a umístění:

Půjčovna motorových člunů Lipno, Penzion Daniela, Hůrka 90, 382 26 Horní Planá
Umístění půjčovny na vodní cestě: Slepé rameno levostranného přítoku UN LIPNO – Ostřice

1b) Vymezený úsek vodní cesty:

Lipno I
Říční kilometr 351,930 řkm

1c) Provozovatel:

JAMI-Lipno s.r.o
Michael Eder
IČO: 05863201
+420 602 664 620

1d) Provozní doba:

duben  až  listopad: Po – Ne: 8 – do setmění
V případě nepříznivého počasí (mlha, noc, bouře, prudký déšť), nebo vysoký (nízký) stav vody: Zavřeno

1e) Opatření před zastavením plavby

1f) Půjčovní podmínky

 • Minimální věk nájemce (vypůjčovatele): 18 let, nájemce nesmí být v podnapilém stavu.
 • Cena výpůjčky (půjčovné) je závislá na délce pronájmu a zvolené konfiguraci materiálu.
 • Aktuální ceník je vyvěšen v provozovně a na webových stránkách provozovatele.
 • Před vypůjčením materiálu provede obsluha půjčovny proškolení vypůjčovatele o obsluze vypůjčeného materiálu, seznámí vypůjčovatele s plavebním řádem, sepíše předávací protokol s uvedením seznamu pronajaté výstroje, zůstatkové hodnoty, výše úhrady, výše kauce, délka pronájmu, kontakty, atd..
 • Vypůjčovatel dává souhlas provozovateli s evidencí citlivých dat: zejména jména, příjmení, adresy, čísla občanského průkazu, telefonického kontaktu. Požadujeme předložení min. jednoho platného dokladu totožnosti.
 • Vypůjčovatel složí kauci a půjčovné za smluvní dobu pronájmu při převzetí plavidla předem.
 • Rezervace materiálu: Před rezervací a zapůjčením lodí (motorů) se seznamte s plavebním řádem UN Lipno. Pří zapůjčení motorů o výkonu do 5HP není nutné mít Průkaz vůdce malého plavidla. Rezervaci je možno domluvit na telefonu+420 602 664 620, +420 777 712 577 nebo osobně. V případě rezervace na termín červen, červenec, srpen a nebo např. státních svátků, může půjčovna požadovat složení zálohy na rezervaci ve výši 500,-Kč, která se nevrací, pokud dojde ke zrušení rezervace ze strany nájemce v kratší době, než 15 dní před předpokládaným termínem vyzvednutí. Půjčovna si vyhrazuje právo zrušit rezervaci bez náhrady (např. při zničení rezervovaného materiálu předchozím zákazníkem, nenadálé poruchy, apod.).
 • Půjčovna si vyhrazuje právo odstoupit od kontraktu, pokud nájemce neprokáže způsobilost správně ovládat a správně zprovoznit svěřenou výstroj.
 • Výstroj předáváme nájemci vždy v pořádku a čistou. Při návratu očekáváme totéž. Při návratu je výstroj překontrolována pracovníkem půjčovny. Pracovník může odmítnout převzít nadmíru znečistěnou výstroj, nebo naúčtovat vyčistění ve výši: 500,-Kč.
 • Při pozdějším návratu než bylo dohodnuto, je nájemci doúčtováno půjčovné až do doby plného vrácení kompletní výstroje.
 • Nájemce si je vědom rizikovosti plavby na lodích. Všichni neplavci jsou povinni používat vestu. Použití vesty důrazně doporučujeme také plavcům. Snížíte tím riziko ohrožení života, či zdraví u tohoto sportu.
 • Provozovatel neodpovídá za smrt, škody, či úraz způsobený nedodržováním Plavebního řádu, nedodržováním Pravidel půjčovny, nedodržováním Návodů k použití vypůjčeného materiálu, riskování, nedbalost, konzumace alkoholických nápojů, drog, neodhadnutí meteorologických podmínek, podcenění aktuálního zdravotního stavu, mentálních schopností. V případě poškození materiálu, nehody, sankcí, či pokut (např. z důvodu porušení pravidel o provozu plavidel, plavbě při špatných povětrnostních podmínkách, neopatrností, nedbalostí  apod.) je nájemce (vypůjčovatel) plně zodpovědný za škody vzniklé jemu, půjčovně, či třetím osobám. V případě takto vzniklé škody má půjčovna právo zadržet kauci do vyřešení škodné události. Poškozené části výstroje budou opraveny autorizovaným servisem k tíži nájemce. Faktura za opravu bude přefakturována nájemci bez navýšení.

1g) Poskytnutá výbava:

Předmětem pronájmu je většinou komplet člun+motor. Jako povinná výbava kompletu je vždy:

 • Člun schválený plavební správou pro provoz v půjčovně
 • Motor schválený plavební správou pro provoz v půjčovně
 • Vesty v počtu odpovídajícím počtu neplavců, nebo větším
 • Bidlo s hákem
 • Vyvazovací lano
 • Vesla
 • Houba, nebo nádoba na vylévání vody
 • Odpovídající zásoba paliva v nádrži motoru
 • Návody k použití
 • Plavební řád (zkrácený)
 • Podmínky výpůjčky (zkrácené)
 • Mapa vodní cesty
 • Povinná výbava je zpravidla umístěna v tašce pod příčnou lavicí, vesty mají pasažéři oblečeny.

1h) ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PROVOZU MALÝCH PLAVIDEL na vodní cestě UN LIPNO

 1. Ze zákona č. 67/2015 Sb., o vnitrozemské plavbě, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno osobou, která je k tomu způsobilá a nazývá se vůdce plavidla. Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek. Vůdce plavidla je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení ohrožení lidského života a škody na majetku. Za tím účelem je oprávněn ukládat osobám na plavidle příkazy a tyto osoby jsou povinny je plnit.
 2. Osoba bez průkazu způsobilosti, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu o hmotnosti včetně povoleného zatížení do 1000 kg nebo plachetnice s celkovou plochou plachet do 12 m 2 a v rozsahu potřebném pro jejich vedení též s pravidly plavebního provozu, může obecně vést takové plavidlo na všech vodních cestách v České republice. V půjčovních podmínkách provozního řádu půjčovny může její provozovatel stanovit věkovou hranici uživatele.
 3. Osoba bez průkazu způsobilosti po dosažení věku 15 let, která je seznámena s technikou vedení malého plavidla s vlastním strojním pohonem do výkonu 4 kW a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu, může vést takové plavidlo obecně na všech vodních cestách v České republice. V půjčovních podmínkách provozního řádu půjčovny může její provozovatel stanovit vyšší věkovou hranici uživatele.
 4. Osoba, která dosáhla věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti vést malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy, vodní cestě účelové nebo nesledované, anebo je-li toto plavidlo obsaženo v povolení k provozování půjčovny malých plavidel.
 5. Osoba, která může vést plavidlo bez průkazu způsobilosti je účastníkem plavebního provozu, a proto musí být obeznámena s technikou vedení plavidla a v rozsahu potřebném pro jeho vedení též s pravidly plavebního provozu.

i) Telefonické spojení:

 • Státní plavební správa: 840 111 254 (středisko RIS)
 • Policie: 158
 • Lékařská pohotovost: 150
 • Hasiči: 155
 • Záchranné složky: 112
 • Odpovědná osoba provozovatele: +420 602 664 620

j) Postup provozovatele před a při dosažení limitních vodních stavů pro zastavení plavby, zejména ve vztahu k plavidlům půjčovny vedeným na vodní cestě osobou bez průkazu způsobilosti.

Provozovatel je povinen v případě, že mohou nastat zvýšené limitní stavy vody neprodleně přerušit činnost půjčovny, informovat vůdce plavidel již pronajatých. Tito mají povinnost neprodleně zakotvit člun do bezpečí a v součinnosti s provozovatelem odstranit člun z dosahu nadlimitního stavu. Provozovatel neprodleně odstraní zakotvené čluny. A to až do doby opětovného dosažení bezpečných stavů vody.

 Povinnosti provozovatele:

 • Provozovatel je povinen seznámit nájemce s obsluhou vypůjčeného materiálu.
 • Provozovatel je povinen seznámit nájemce s Plavebním řádem přehrady Lipno.
 • Provozovatel poskytne nájemci veškeré informace o ovládání svěřené výstroje a zkrácený
 • Plavební řád v písemné formě.
 • Provozovatel pronajme nájemci plavidlo vybavené předepsanou výstrojí a v dobrém technickém stavu.
 • Zásoba paliva musí odpovídat předpokládané době plavby, nebo větší.
 • Provozovatel je povinen evidovat pronájmy.

 Povinnosti zákazníka:

Zákazník je povinen

 • seznámit se a dodržovat Plavební řád přehrady Lipno
 • seznámit se a dodržovat Podmínky vypůjčení provozovatele půjčovny, zejména- dbát na bezpečnost svoji i spolucestujících, Vůdce plavidla ani jiná osoba, která se podílí na obsluze plavidla (veslování, pádlování, vázání plavidla apod.) nesmí být za plavby pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných či psychotropních látek.
 • Vůdce plavidla je povinen učinit všechna potřebná opatření k odvrácení ohrožení lidského života a škody na majetku. Za tím účelem je oprávněn ukládat osobám na plavidle příkazy a tyto osoby jsou povinny je plnit.
 • Dodržovat přísný zákaz kouření na palubě a při manipulaci s palivem.
 •  Přerušit plavbu změní-li se počasí, či průtok vody, tak, že by mohlo dojít k ohrožení života, či majetku.
 • Seznámit se a dodržovat Návody k použití materiálu
 • Neodkladně informovat provozovatele o případných problémech při plavbě, nehodě, apod.
 • Starat se o svěřenou výstroj tak, aby provozovateli, nájemci, či třetím osobám nevznikla žádná škoda
 • Neznečisťovat tok odpadky, palivem, apod.
 • Zákazník je povinen při převzetí materiálu podepsat protokol o převzetí, o seznámení s podmínkami plavby, výpůjčky a plavebním řádem na vodní cestě Baťův kanál

Najdete nás podle loga v Hůrce na Lipně u Horní Plané.